Edukacja klimatyczna jeszcze nigdy nie była tak potrzebna, jak dzisiaj

Udostępnij

Z inicjatywy fundacji Biznes dla Klimatu realizowany jest projekt platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami świata nauki oraz biznesu, którego celem jest dążenie biznesu do neutralności klimatycznej i wprowadzania skutecznych proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Warsztatowe spotkania odbywają się cyklicznie – najpierw na Pomorzu i w Warszawie, a ostatnio również w Katowicach.

 

 

Spotkanie Śląski Biznes dla Klimatu poświęcone było wymianie doświadczeń firm Śląska i Zagłębia z różnych branż produkcyjnych, ich wdrożeń oraz najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.

 

Realizując jeden z nadrzędnych celów statutowych fundacji Biznes dla Klimatu, jakim jest edukacja proklimatyczna i budowanie platformy współpracy świata biznesu, nauki oraz szeroko rozumianego aktywizmu, zapraszamy przedsiębiorców do dyskusji o najlepszych praktykach proekologicznych i konkretnych działaniach podejmowanych w organizacjach. Wśród uczestników widać wyraźnie potrzebę wymiany doświadczeń, ale również dzielenia się wiedząmówi Sylwia Molewska, prezeska fundacji Biznes dla klimatu.

 

Część pierwszą spotkania w Katowicach, które obyło się w dniu 27.09. rozpoczął profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił stan aktualnej wiedzy o zmianach klimatu. Wnioskiem z wykładu była konstatacja, że rozwiązanie zaczyna się od zrozumienia i zaakceptowania prostej prawdy: nasze gospodarki i społeczeństwa są osadzone wewnątrz Natury, nie poza Naturą. Musimy zmienić sposób myślenia, działania i miary sukcesu.

 

 

Zielona transformacja przedsiębiorstw to element konieczny do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu. Jednak nie byłaby ona możliwa bez odpowiedniego finansowania. To, co śląskich przedsiębiorców wyjątkowo interesowało, to sposoby pozyskiwania funduszy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i ze środków publicznych. O możliwościach jakie daje pod tym względem sektor bankowy opowiedział dyrektor BOŚ Bank Marcin Michalski. Według przewidywań ekspertów do 2025 roku 1/3 wszystkich globalnych aktywów finansowych będzie ulokowana w proekologicznych inwestycjach. To pokazuje,  jak ważne są tego typu inwestycje. Podkreślił również, że skala wyzwań jest ogromna i chociaż rolą instytucji finansowych jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom ograniczania emisji CO2 i wspierania takich inwestycji, to „zielona transformacja” nie obędzie się bez finansowego wsparcia ze środków publicznych.

 

Jaki jest potencjał pozyskiwania finansowania ze środków publicznych, zarówno z programów unijnych, krajowych, jak i lokalnych opowiedziała Elżbieta Kisiel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Druga część spotkania poświęcona została przykładom konkretnym rozwiązaniom wdrażanym w organizacjach. Otworzył ją Wojciech Falkowski, prezes spółki Ecol-Unicon, która w drodze do swojej neutralności klimatycznej wprowadziła szereg rozwiązań, by zredukować ślad węglowy oraz wodny przedsiębiorstwa. Na przykładzie zakładu produkcyjnego w Rudzie Śląskiej uczestnicy mieli szansę zapoznać się z planami Ecol-Unicon na redukcję ilości wykorzystywanej wody oraz jej recykling. „Dwa najważniejsze cele, jakie sobie stawiamy, to ograniczenie emisji CO2 oraz ochrona bioróżnorodności. W strategii spółki zakładamy osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku” – podkreślił prezes Falkowski.

 

 

Coraz istotniejsze z perspektywy większych organizacji stają się kwestie związane z raportowaniem niefinansowym. O kryteriach, sposobach raportowania i komunikowania wartości organizacji, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy mówiła Agnieszka Rozwadowska, Dyrektor Biura Zarządu i CSR Columbus Energy.

 

Teraz raportowanie niefinansowe dotyczy nielicznych firm, ale to się szybko zmienia i za chwilę będziemy raportować wszyscy. Warto się do tego przygotować strategicznie i komunikacyjnie” – podkreśliła.

 

Część praktyczną warsztatów zamknął Jacek Zalewski, dyrektor RetencjaPL prelekcją dotyczącą bezpieczeństwa zakładów produkcyjnych i fabryk w obliczy deszczy nawalnych. Podkreślił jak istotne na poziomie projektowym jest przeprowadzenie analizy zagrożenia i solidne zaprojektowanie infrastruktury z uwzględnieniem warunków pracy sieci miejskiej, poziomów powodziowych czy analizy scenariuszy opadów dla danego terenu.

 

Śląscy przedsiębiorcy w dyskusji mocno podkreślali działania proekologiczne wdrażane w swoich organizacjach i wykazywali dużą świadomość potrzeby zmian. Zauważają potrzebę pogłębionej edukacji oraz dostrzegają wartość w takich spotkaniach, które pozwalają na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Partnerami warsztatów Śląski Biznes dla Klimatu byli Bank Ochrony Środowiska, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Zagłebiowska Izba Gospodarcza.

 

Wydarzenie towarzyszyło Międzynarodowej Konferencji Stormwater Poland 2022.