Zrównoważona gospodarka wodna w służbie adaptacji do zmiany klimatu

Udostępnij

Globalne zmiany klimatu powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze i ulewne opady deszczu. Połączenie tych zmian z gwałtowną urbanizacją, której poziom do 2050 roku ma wzrosnąć dwukrotnie, uwypukla znaczenie problemu zanieczyszczonych wód powierzchniowych.Świadome prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej, a więc gromadzenie, oczyszczanie oraz ponowne wykorzystanie skąpych zasobów wody zmniejsza ryzyko powstawania zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, życia oraz dóbr materialnych.

 

 

 

Im doskonalsze metody podczyszczania zastosujemy tym większa będzie dostępność wody w przyszłości, oraz mniejsze będzie oddziaływanie stref miejskich na otaczające je środowisko naturalne. W myśl nowych ramowych przepisów unijnych oraz w trosce o dobre życie przyszłych pokoleń, powinniśmy skorzystać z możliwości zapobiegania, zamiast ponosić później koszty remediacji, zwłaszcza że w przyszłości mogą one przyjąć trudną do przewidzenia skalę.​

 

ACO oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wodami powierzchniowymi, które mają za zadanie w zaplanowany sposób gromadzić, transportować, podczyszczać i ponownie wykorzystać wodę deszczową w celu przywrócenia naturalnej cyrkulacji wodnej. Nasz najnowocześniejszy system zrównoważonych rozwiązań jest praktyczny, oszczędny i pomaga zarządzać bezpieczeństwem wodnym zarówno dla ludzi, jak i środowiska.​

 

Rozwój technologii oraz coraz lepsze poznanie charakteru zanieczyszczeń antropogenicznych wraz z dokładnym zbadaniem tego, jak się one przemieszczają pozwalają obecnie oczyszczać wodę nie tylko z zawiesiny łatwo opadającej, ale też tej trudno opadającej. Dotychczas wymagało to zastosowania skomplikowanych urządzeń ciśnieniowych, bądź bardzo rozległych odstojników o ekstremalnie długich czasach przetrzymania, teraz jest to możliwe z wykorzystaniem bardziej kompaktowych urządzeń. Dokładna analiza przemieszczania się zanieczyszczeń w zlewni pozwala wymiarować urządzenia w sposób maksymalnie efektywny, a tym samym czyni je bardziej przystępnymi w codziennym stosowaniu. ​

 

 

Efektywność tych rozwiązań polega na tym, iż wraz z zawiesiną usuwamy metale ciężkie, których na powierzchni drobin mineralnych w wodzie znajduje się około 70%. Pierwiastki te w związku ze swoją szkodliwością krótko i długofalową dla środowiska znajdują się na listach substancji priorytetowych. Wraz z ogromnym wzrostem eksploatacji baterii, banków energii, ogniw, wzrostem natężenia ruchu w komunikacji indywidualnej i zbiorowej coraz bardziej istotna staje się wiedza jak przechwytywać zanieczyszczenia zamiast zwalczać ich skutki. Metale ciężkie ze zlewni antropogenicznych tak po prostu nie znikną, ponieważ ich źródłem są elementy mechaniczne takie jak: ogniwa bateryjne, pantografy i linie trakcyjne, okładziny i tarcze hamulcowe. Podobnym problemem jest również mikroplastik, coraz częściej uważany za istotne zagrożenie dla środowiska. Mikroplastik w ogromnych ilościach występuje jako produkt ścierania opon oraz rozdrabniania swobodnie zalegających na powierzchni terenu odpadów tworzywowych.​

 

Każdy produkt w ACO WaterCycle jest niezbędnym ogniwem, które w sposób bezpieczny kontroluje obieg wody. Przechodząca wzdłuż całego łańcucha woda jest w sposób ekologiczny i ekonomiczny ponownie wykorzystywana. ACO WaterCycle umożliwia ponowne wykorzystanie wody zamiast jej uwalniania. Ten krok jest decydujący dla orientacji na zrównoważony rozwój, w rozumieniu ACO. we care for water.

 

 

ACO WaterCycle

 

 

 

  • ZBIERANIE

 

Woda deszczowa gromadzi się na powierzchni pod wpływem ulewnych deszczy oraz topniejących śniegów. Aby nie powodować zniszczeń, konieczne jest jej szybkie przetransportowanie z terenów narażonych na niepożądane działanie wody.

ACO oferuje szeroki zakres systemów odwadniających zaprojektowanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami projektu w celu uzyskania optymalnego działania.

 

  • PODCZYSZCZANIE

 

Wody powierzchniowe z parkingów, stacji benzynowych i innych obszarów ruchu drogowego zawierają, w różnym stężeniu, substancje ropopochodne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie w przypadku zgromadzenia ich w systemie kanalizacyjnym.

Zebrana woda powierzchniowa oczyszczana jest w celu zapobiegania przedostawaniu się tych niebezpiecznych cieczy do systemu kanalizacyjnego lub uwalnianiu ich do środowiska naturalnego.

 

  • MAGAZYNOWANIE

 

Z przyczyn ekonomicznych i technicznych istniejąca kanalizacja deszczowa zaprojektowana jest tak, by była w stanie odprowadzać średnie ilości opadów deszczu. Stąd szybkie zapełnianie się kanalizacji deszczowej w czasie trwającego dłuższy czas deszczu nawalnego, powodujące szkody i zagrożenie na drogach i w budynkach.

Innowacyjne systemy ACO gwarantują, że woda pozostaje wewnątrz systemu odwadniającego, skąd może być odpowiednio uwalniana.

 

  • PONOWNE WYKORZYSTANIE

 

regulowanie przepływu wody już nie jest wystarczające, aby zachować zrównoważony obieg w przyrodzie. Woda uprzednio podczyszczona może ponownie zostać wykorzystana. Systemy ACO dostarcza rozwiązania w zakresie odzysku i zawracania wody deszczowej oraz zagospodarowania i recyklingu wody szarej w budownictwie kubaturowym i przemysłowym.

 

 

 

Grupa ACO. Wodno-inżynieryjna globalna firma rodzinna, lider światowego rynku w segmencie technologii wody oraz zrównoważonego zarządzania wodą opadową.  Od ponad 77 lat projektuje i dostarcza systemy do odprowadzania, podczyszczania, zatrzymywania i ponownego wykorzystywania wód opadowych.
Przyczyniając się do zachowania czystych wód gruntowych ACO wnosi swój wkład w przyszłość świata, a swoją misją, którą określa jako misję ochrony ludzi przed wodą i coraz częściej również jako misję ochrony wody przed ludźmi, wpisuje się w Agendę ONZ 2030, która określa konieczność poprawy jakości wody jako jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju.